Regulamin

§1. Regulamin świadczenia usług

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 3; NIP 7532347624 Zakres usług

§2. Zakres usług

 • Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SOLUTIO świadczy usługi w zakresie:
  1. a) konsultacji psychoterapeutycznej,
  2. b) psychoterapii indywidualnej
  3. c) psychoterapii par i małżeństw
  4. d) psychoterapii młodzieży
  5. e) warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych
 • Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl
 • W zależności od wyboru Klienta, usługi świadczone są:
  1. a) w trakcie spotkań na żywo w Katowicach ul. Warszawska 3, Krakowie pl. Axentowicza 6/5 i 6/12, Bielsku Białej ul. 11 listopada 60 Wrocławiu ul. Sikorskiego 9/2 oraz Gliwicach ul. Zwycięstwa 50 LUB
  2. b) w formie on-line przy wykorzystaniu narzędzi (Zoom, Skype, Google Meet itp.). w zależności od umowy między klientem a terapeutą.
 • Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.
 • Psychoterapeuci zespołu SOLUTIO zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 685, z późn. zm.).
 • Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia psychoterapii.
 • Psychoterapeuci na życzenie Klienta przedstawiają informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji.

§3. Realizacja usług

1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia. Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

§4. Płatności i rezerwacja wizyt

 • Wizyty można rezerwować za pośrednictwem kalendarza na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl , dzwoniąc pod numery 663127027 (oddział Katowice) 733518892 (oddział Kraków, Bielsko Biała, Gliwice, Wrocław) lub wysyłając e-mail na adres biuro@solutio-psychoterapia.pl.
 • Wynagrodzenie za sesje:
  • 1) stacjonarne – płatne na miejscu gotówką lub kartą płatniczą (uwaga: płatność kartą w Krakowie Wrocławiu i Katowicach)
  • 2) on-line – płatne jest z góry przelewem, najpóźniej na 24 godziny przed spotkaniem.
 • Sesję uważa się za opłaconą:
  • 1) w momencie zaksięgowania środków na koncie SOLUTIO lub
  • 2) z chwilą otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu, e-mailowo na adres: biuro@solutio-psychoterapia.pl
 • W przypadku braku wpłaty w terminie, Pracownia SOLUTIO ma możliwość anulowania sesji.
 • Pracownia SOLUTIO świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl
 • Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę.
 • Klient może zrezygnować z wizyty, która została umówiona przez
  • 1) rejestrację telefonicznie
  • 2) e-mail
  • 3) kalendarza wizyt na stronie www.pracowniasolutio.pl – bez podania przyczyny, za pomocą wysłania e-maila na adres biuro@solutio-psychoterapia.pl lub telefonicznie.
 • W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 7, Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem sesji, z zastrzeżeniem ust. 9.
 • W przypadku pierwszorazowej lub kolejnej wizyty Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem sesji.
 • W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu sesji na zasadach
 • W przypadku odwołania przez Klienta lub przełożenia na inny termin umówionej konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia) wcześniej niż na 24 godziny przed wybranym terminem (dzień i godzina), Klientowi przysługuje pełen zwrot wniesionej z tytułu zamówionej usługi opłaty.
 • Każdy przypadek odwołania lub przełożenia na inny termin umówionej Konsultacji wymaga poinformowania psychoterapeuty przez Klienta w odpowiedni sposób, tj.: osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail biuro@solutio-psychoterapia.pl
 • W przypadku odwołania przez Klienta umówionej konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia), później niż na 24 godziny przed wybranym terminem wizyty, bądź niezachowania formy powiadomienia o tym fakcie, omówionej w ust. 12., Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty z tytułu zamówionej usługi w żadnej wysokości.
 • Klient, który – z dowolnych przyczyn – nie stawił się na umówioną konsultację i nie powiadomił uprzednio psychoterapeuty o swoim niestawiennictwie z wyprzedzeniem w sposób opisany w ust. 12. (licząc do dnia i godziny rozpoczęcia umówionej Konsultacji), jest zobowiązany do uregulowania należności za opuszczoną konsultację, w pełnej kwocie.
 • Klient, który nie spełni warunku postawionego w ust. 13., nie może kontynuować korzystania z usług do momentu uregulowania wspomnianej, zaległej należności.

§5. Poufność i standardy

 • Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.
 • Psychoterapeuci przestrzegają tajemnicy zawodowej, jednakże w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.
 • Psychoterapeuci poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

§6. Dane osobowe i ich przetwarzanie

 • Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest przedsiębiorca: SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach.
 • Dane przekazywane przez Klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
 • Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

§7. Postanowienia końcowe

 • Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 • Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.pracowniasolutio.pl
 • W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

§8. Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 • adresie e-mail – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – przez formularz zamieszczonym na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl lub przez kontakt e-mailowy
 • formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl , które pozwalają Klientowi na umówienie się na sesję
 • sesji – należy przez to rozumieć usługę świadczoną na rzecz Klienta zgodnie z ofertą SOLUTIO
 • psychoterapeucie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.)
 • Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę
 • regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy
 • stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.pracowniasolutio.pl
 • usłudze – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą SOLUTIO
 • usługodawcy – należy przez to rozumieć SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach
 • konsultacji – należy przez to rozumieć od jednego do pięciu spotkań Klienta z psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.