Regulamin

Regulamin świadczenia usług

§ 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług terapeutycznych SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach ul. Warszawska 3; NIP 7532347624

Zakres usług

§ 2. 1.Pracownia Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii SOLUTIO świadczy usługi w zakresie:

a) konsultacji psychoterapeutycznej,

b) psychoterapii indywidualnej,

c) psychoterapii par i małżeństw,

d) psychoterapii młodzieży,

e) warsztatów, treningów, szkoleń i grup terapeutycznych;

2. Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług dostępne są na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl

3. W zależności od wyboru Klienta, usługi świadczone są:

a) w trakcie spotkań na żywo w Katowicach ul. Warszawska 3, Krakowie pl. Axentowicza 6/5 i 6/12, Bielsku Białej ul. 11 listopada 60 oraz Gliwicach ul. Zwycięstwa 50 LUB

b) w formie on-line przy wykorzystaniu narzędzi (Zoom, Skype, Google Meet itp.).

w zależności od umowy między klientem a terapeutą.

4. Świadczenie usług na rzecz osób małoletnich odbywa się po uzyskaniu zgody opiekunów prawnych.

5. Psychoterapeuci zespołu SOLUTIO zobowiązują się do zapewnienia profesjonalnej pomocy na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności oraz ustawą z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego oraz zasadami etyki zawodowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 685, z późn. zm.).

6. Psychoterapeuci świadczący usługi posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do prowadzenia psychoterapii.

7. Psychoterapeuci na życzenie Klienta przedstawiają informacje dotyczące kwalifikacji zawodowych, metod pracy i superwizji.

Realizacja usług

§ 3. 1. Rozpoczęcie terapii poprzedzają konsultacje, umożliwiające ustalenie planu terapii i zasad jej prowadzenia.

Harmonogram sesji ustalany jest indywidualnie w trakcie konsultacji.

Płatności i rezerwacja wizyt

§ 4. 1. Wizyty można rezerwować za pośrednictwem kalendarza na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl , dzwoniąc pod numery 663127027 <oddział Katowice> 733518892 <oddział Kraków, Bielsko Biała, Gliwice> lub wysyłając e-mail na adres biuro@solutio-psychoterapia.pl.

2. Wynagrodzenie za sesje:

1) stacjonarne – płatne na miejscu gotówką lub kartą płatniczą (uwaga: płatność kartą w Krakowie i Katowicach)

2) on-line – płatne jest z góry przelewem, najpóźniej na 24 godziny przed spotkaniem.

3. Sesję uważa się za opłaconą:

1) w momencie zaksięgowania środków na koncie SOLUTIO
lub
2) z chwilą otrzymania potwierdzenia wykonania przelewu, e-mailowo na adres: biuro@solutio-psychoterapia.pl

4. W przypadku braku wpłaty w terminie, Pracownia SOLUTIO ma możliwość anulowania sesji.

5. Pracownia SOLUTIO świadczy swoje usługi zgodnie z obowiązującym Cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl

6. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia za usługę.

7. Klient może zrezygnować z wizyty, która została umówiona przez:

1) rejestrację telefonicznie,

2) e-mail

3) kalendarza wizyt na stronie www.pracowniasolutio.pl

– bez podania przyczyny, za pomocą wysłania e-maila na adres biuro@solutio-psychoterapia.pl lub telefonicznie.

8. W przypadku rezygnacji, o której mowa w ust. 7, Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem sesji, z zastrzeżeniem ust. 9.

9. W przypadku pierwszorazowej lub kolejnej wizyty Klient zobowiązany jest do poinformowania o rezygnacji z wizyty nie później niż 24 godziny przed planowanym terminem sesji.

10. W przypadku braku powiadomienia o odwołaniu sesji na zasadach określonych w ust. 7–9, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty wynagrodzenia.

11. W przypadku odwołania przez Klienta lub przełożenia na inny termin umówionej konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia) wcześniej niż na 24 godziny przed wybranym terminem (dzień i godzina), Klientowi przysługuje pełen zwrot wniesionej z tytułu zamówionej usługi opłaty.

12. Każdy przypadek odwołania lub przełożenia na inny termin umówionej Konsultacji wymaga poinformowania psychoterapeuty przez Klienta w odpowiedni sposób, tj.: osobiście, telefonicznie lub poprzez e-mail biuro@solutio-psychoterapia.pl

13. W przypadku odwołania przez Klienta umówionej konsultacji (bez względu na formę jej prowadzenia), później niż na 24 godziny przed wybranym terminem wizyty, bądź niezachowania formy powiadomienia o tym fakcie, omówionej w ust. 12., Klientowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty z tytułu zamówionej usługi w żadnej wysokości.

14. Klient, który – z dowolnych przyczyn – nie stawił się na umówioną konsultację i nie powiadomił uprzednio psychoterapeuty o swoim niestawiennictwie z wyprzedzeniem w sposób opisany w ust. 12. (licząc do dnia i godziny rozpoczęcia umówionej Konsultacji), jest zobowiązany do uregulowania należności za opuszczoną konsultację, w pełnej kwocie.

15. Klient, który nie spełni warunku postawionego w ust. 13., nie może kontynuować korzystania z usług do momentu uregulowania wspomnianej, zaległej należności.

Poufność i standardy

§ 5. 1. Sesje terapeutyczne są poufne. Wszelkie informacje dotyczące Klienta objęte są tajemnicą zawodową.

2. Psychoterapeuci przestrzegają tajemnicy zawodowej, jednakże w sytuacji podejrzenia zagrożenia zdrowia i/lub życia Klienta i/lub otoczenia Klienta psychoterapeuta jest zobowiązany do powiadomienia określonych osób, instytucji, wezwania pomocy medycznej.

3. Psychoterapeuci poddają swoją pracę superwizji, w trakcie której analizowany jest przebieg terapii klienta, bez ujawniania jednak danych identyfikacyjnych Klienta. Superwizor zgodnie z przepisami prawa jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy zawodowej psychologa.

Dane osobowe i ich przetwarzanie

§ 6.1. Administratorem danych przekazanych w trakcie rezerwacji sesji jest przedsiębiorca: SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach.
2. Dane przekazywane przez Klienta będą wykorzystywane tylko w celu zrealizowania sesji terapeutycznych.
3. Administrator zapewnia środki i mechanizmy zabezpieczające w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazanych danych oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

§ 9 1.Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące przepisy prawa oraz przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

3. Regulamin może ulec zmianie. Aktualny regulamin jest dostępny na stronie www.pracowniasolutio.pl

4. W przypadku powstania sporu klient i terapeuta będą dążyli do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2022.

DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) adresie e-mail – należy przez to rozumieć adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w trakcie procesu umawiania się na wizytę – przez formularz zamieszczonym na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl lub przez kontakt e-mailowy;

2) formularzu – należy przez to rozumieć formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej www.pracowniasolutio.pl , które pozwalają Klientowi na umówienie się na sesję;

3) sesji – należy przez to rozumieć usługę świadczoną na rzecz Klienta zgodnie z ofertą SOLUTIO;

4) psychoterapeucie – należy przez to rozumieć osobę posiadającą uprawnienia do przeprowadzenia psychoterapii zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.);

5) Kliencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która korzysta z usług świadczonych przez Usługodawcę;

6) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin świadczenia usług znajdujących się w ofercie Usługodawcy;

7) stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową www.pracowniasolutio.pl

8) usłudze – należy przez to rozumieć usługi świadczone przez Usługodawcę zgodnie z ofertą SOLUTIO

9) usługodawcy – należy przez to rozumieć SOLUTIO Katarzyna Smaruń z siedzibą w Katowicach

10) konsultacji – należy przez to rozumieć od jednego do pięciu spotkań Klienta z psychoterapeutą w celu określenia problemu, celów i zasad terapii.